لیست قیمت خدمات دیپلو – قیمت رزرو انواع وقت سفارت و دریافت ویزای فوری

قیمت خدمات آلمان

وقت اقامتی

300 هزار تومان

پیوستی – دانشجویی – ازدواج – اقامت کاری – فرصت مطالعاتی

قیمت خدمات یونان

وقت عادی

قیمت روز

توریستی – تجاری – نمایشگاهی

قیمت خدمات فرانسه

وقت عادی

قیمت روز

توریستی – تجاری – نمایشگاهی

وقت اقامتی

قیمت روز

پیوست به خانواده

ویزای عادی

قیمت روز

برای دریافت ویزا تماس بگیرید

ویزای فوری

قیمت روز

برای دریافت ویزا تماس بگیرید

قیمت خدمات ایتالیا

وقت عادی

قیمت روز

توریستی – تجاری – نمایشگاهی

وقت فوری

قیمت روز

برای دریافت وقت فوری تماس بگیرید

ویزای عادی

قیمت روز

برای دریافت ویزا تماس بگیرید

ویزای فوری

قیمت روز

برای دریافت ویزا تماس بگیرید